tvnpix
śledź nas na:
  • Google Plus
  • Instagram
  • RSS

Fitch potwierdził rating Polski, ale widzi możliwe problemy w przyszłości

Fitch potwierdził rating Polski, ale 
widzi możliwe problemy w przyszłości
Foto: SolvencyIIWire CC BY SA Flickr | Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe Perspektywa ratingu jest stabilna (materiał "Faktów po południu" z 3 października)

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - podano w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych do 1,8 proc. PKB z 2,6 proc. PKB na 2017 rok.

Prognozę deficytu sektora gg na 2019 r. pozostawiono bez zmian na poziomie 2,5 proc. PKB. Na początku grudnia Fitch poinformował o obniżce szacunków deficytu gg na 2018 r. do 2,3 proc. PKB z 2,5 proc.

"Przychodom budżetowym sprzyja mocny wzrost PKB (...). Agencja oczekuje, że deficyt wzrośnie do 2,3 proc. i 2,5 proc. PKB w 2018 r. i 2019 r., gdyż wyższe wydatki (w tym koszty obniżenia wieku emerytalnego i wzrost inwestycji) jedynie częściowo zostaną pokryte dalszym wzrostem przychodów. Pogorszenie się sytuacji w gospodarce i (ewentualny - red.) wpływ takiego stanu rzeczy na przychody jest głównym zagrożeniem dla prognozy" - napisano w raporcie.

Agencja szacuje wzrost PKB Polski w 2017 r. na 4,4 proc. rdr, a w latach 2018-19 oczekuje spowolnienia do 3,6 proc. i 3,2 proc. rocznie.

Przeszkodą niedobór siły roboczej

Główną przeszkodą dla wzrostu gospodarczego w Polsce w ocenie agencji mogą być ograniczenia mocy produkcyjnych spowodowane niedoborem siły roboczej.

"Podaż siły roboczej wspierana była napływem pracowników z Ukrainy (...), co przyczyniło się do obniżenia presji na rynku pracy i ograniczało do tej pory wzrost płac. Napływ (pracowników z Ukrainy - red.) może jednak zaniknąć i Fitch oczekuje, że szybki wzrost płac (+7,4 proc. w październiku) przełoży się na rosnącą inflację. Indeks CPI (...) wzrósł o 2,5 proc. w listopadzie. Spodziewamy się, że bank centralny zacznie w konsekwencji podnosić stopy procentowe od 2018 r. do 3,0 proc. na koniec 2019 r. z 1,5 proc. obecnie. To powinno utrzymać stopę inflacji w okolicach 2,5 proc. do końca 2019 r.(...)" - napisano w komunikacie do decyzji.

Fitch oczekuje stabilizacji relacji długu publicznego do PKB na poziomie 53 proc. w średnim terminie.

"Fitch spodziewa się, że dług publiczny spadnie do 53,1 proc. PKB na koniec 2017 r. z 54,1 proc. w 2016 r. Dług powinien stopniowo spadać, do 52 proc. PKB do 2019 r. i ustabilizować się w okolicach 53 proc. PKB w średnim terminie" - napisano w raporcie.

"Biorąc pod uwagę wysoki udział długu w walucie obcej (31,6 proc. całości długu we wrześniu 2017 r.), głównym ryzykiem dla dynamiki długu jest osłabienie się waluty. Władze zamierzają zmniejszyć udział długu zagranicznego do poniżej 30 proc." - dodano.

Agencja spodziewa się wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących do 0,5 proc. w 2017 r. i 1,7 proc. w 2019 r. z 0,3 proc. w 2016 r., co w jej ocenie ma odzwierciedlać oddziaływanie wyższej konsumpcji wewnętrznej na import. Jednocześnie, niedłużne napływy kapitałowe, w tym fundusze unijne, powinny zdaniem Fitch przyczynić się do stopniowego spadku zadłużenia zewnętrznego netto do 28 proc. PKB do 2019 r. z 32 proc. w połowie 2017 r.

Fitch odniósł się w komunikacie do wycofania się z Polski z porozumienia z MFW w sprawie dostępu do elastycznej linii kredytowej (FCL).

- Fitch uznaje, że głównym powodem tej zmiany (rezygnacji z FCL - red.) jest poprawa w otoczeniu globalnym i wyższe oficjalne rezerwy w banku centralnym. Fitch spodziewa się, że oficjalne rezerwy walutowe Polski wyniosą na koniec 2017 r. 118 mld USD (pięć miesięcy płatności dla rachunku bieżącego, CXP) vs. 62 mld USD na koniec 2008 r. (2,8 miesiąca CXP) - napisano w raporcie.

"Odporność na szoki"

Fitch uważa, że polski system bankowy jest dobrze dokapitalizowany, płynny i zyskowny.

"(System bankowy - red.) udowodnił odporność na szoki, a jego zależność od zagranicznego finansowania zmalała w ostatnich latach. Przeterminowane zobowiązania wynosiły 6 proc. całości udzielonych kredytów brutto w I poł. 2017 r. (...) Fitch oczekuje, że dynamika akcji kredytowej przyspieszy do 7-8 proc. w ujęciu nominalnym w najbliższych latach, co odzwierciedlać będzie sprzyjające otoczenie makroekonomiczne" - wynika z raportu.

- Ryzyka związane z administracyjnymi rozwiązaniami dla kredytów hipotecznych w walutach obcych (...) zanikły, a dyskutowane obecnie propozycje byłyby do udźwignięcia przez sektor - dodano.

Ryzyko obcięcia funduszy

W ocenie agencji, napięcia na linii Warszawa-Bruksela mogą skutkować ograniczeniem dostępności funduszy unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej UE.

"Napięte relacje z pozostałymi państwami UE mogą zwiększyć ryzyko, że fundusze unijne zostaną obcięte w kolejnym cyklu budżetowym (2021-27), czy też, że ich wydatkowanie zostanie obwarowane dodatkowymi wymogami. To mogłoby wpłynąć na sytuację gospodarczą Polski i finansów publicznych, biorąc pod uwagę, że kraj ten jest największym odbiorcą funduszy unijnych w ujęciu nominalnym. Jednocześnie, ryzyka te mogą się zmaterializować dopiero po 2021 r., co leży poza horyzontem obecnego ratingu" - napisano w raporcie.

Mocne fundamenty makroekonomiczne Polski

Rating na poziomie "A-" w ocenie Fitch odzwierciedla mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które wspierają solidne ramy polityki monetarnej oraz dobra sytuacja sektora bankowego. Ograniczeniem dla ratingu jest niski poziom PKB per capita w porównaniu do państw o podobnym ratingu (jeden poziom wyżej i niżej, czyli "BBB+" i "A") oraz wysokie zadłużenie zewnętrzne netto (32 proc. PKB w II kw. 2017 r., w porównaniu do 6 proc. mediany państw z koszyka ratingowego "A").

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, iż pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:

- pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub niepowodzeniem zakończy się zacieśnianie polityki fiskalnej w celu stabilizacji relacji długu do PKB w średnim terminie;

-słabsze okażą się ramy polityki makroekonomicznej, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro i niższym wzrostem PKB.

Pozytywne działania względem ratingu według Fitch może wywołać:

- kontynuacja wysokiego wzrostu gospodarczego, która wspierać będzie wzrost dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A";

- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zewnętrznego wspierane przez silne saldo rachunku bieżącego i niedłużne napływy kapitałowe.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Skopiowano do schowka

Pozostałe informacje